...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych jest ARCADE BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA., z siedzibą w Skoczowie
(43-430), przy ul. Górecka 63a,  KRS pod numerem 0000769523, NIP:5482717034, REGON:382440734., e-mail: office@arcadebee.com, tel.: 888 887 080.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
 2. ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą  wyniknąć z zawartej umowy lub ich dochodzenia oraz w celach utrzymania funkcjonalności serwisu, dostosowania strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych
  z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę, będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania oraz poprawie jakości oraz funkcjonalności serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
 3. rozliczeń rachunkowych, podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. w celach wynikających z udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO .

Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, firmie świadczącej usługi wysyłki newslettera, dostawcą oprogramowania typu CMR, podmiotom świadczącym usługi z dziedziny IT, prawne lub księgowe oraz podmiotom wspomagającym realizację eventów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy,
z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych
i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, w tym obowiązków Administratora. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację usług. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody. 

Przekazane dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania. 

Informujemy, iż osobie od której zbierane są dane przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
 2. usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 3. do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia, przy czym cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
 5. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Administrator nie będzie przekazywał danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.